EN

Siu Digital Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Siu Digital Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. (Bundan böyle “Siu Digital” ya da “Siu” olarak anılacaktır) olarak siz değerli https://www.siu.com.tr adlı web sitesi (bundan böyle “web/internet sitesi” olarak anılacaktır.) ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlanmış olup, tarafınıza sunulmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta olup; işbu Aydınlatma Metni, Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanarak https://www.siu.com.tr adlı web sitesi ziyaretçilerinin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Siu Digital, 6698 sayılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup işlenen verilere ilişkin olarak ulaşılabilecek iletişim sorumlusunun bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Ticaret Unvanı : Siu Digital Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.

Adres : Gülabibey mah. Nurettin Bey 2. Sk. No: 6/3 Merkez/Çorum

Mersis Numarası : 0772072006400001

İletişim Sorumlusu : Gökhan Ertek

E-posta : [email protected]

Telefon : +903124460606

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

https://www.siu.com.tr adlı web/internet sitesi vasıtasıyla internet sitemizdeki hizmetlerden faydalanmak, Genel Başvuru Formu doldurmanız (Siu’lu Ol sekmesi), yetenek havuzuna dahil olma sekmesinde form doldurmanız, bülten kaydı başvurunuz, iletişim formu doldurmanız, teklif almak istemeniz, Siu Digital sosyal medya hesapları üzerinden form doldurmanız (form reklamı) ve bilgilendirici nitelikte elektronik iletilerin tarafınıza gönderilmesini talep etmeniz hallerinde, Siu Digital ile paylaştığınız;

• Adı ve soyadı, doğum tarihi
• Telefon numarası, yaşadığı şehir, ikametgâh adresi, e-posta adresleri vb. iletişim bilgileri,
• Değerlendirme bilgileri (İş unvanı, eğitim durumu, meslek, uzmanlık alanı, deneyim, çalıştığı yer, yabancı dil bilgi ve seviyesi, mezuniyet, özgeçmiş bilgisi, alınan sertifikalar ve kurs katılımına ilişkin bilgiler, kazanılan burs ve ödüllere ilişkin bilgiler vb.)
• Sosyal medya hesapları (LinkedIn, web sitesi ve diğerleri)
• Banka Hesap Bilgisi.

Siu Digital tarafından otomatik olarak ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verileriniz;

– Şirketimizce verilen hizmetlerin size sunulabilmesi, İlgili Kanunlar ve Mevzuat kapsamında gereklilikleri ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, size karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi ile yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim ve sair yükümlülüklere uymak,

– Sözleşme’nin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Sözleşme uyarınca paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

– Şirketimize gelen iş başvuru dosyalarının depolanması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden form doldurma ve başvuru yapma amaçlarınızın gerçekleştirilebilmesi için sizinle telefon ya da e-mail ile iletişim kurulması,

–güncel gelişmeler, haberler, güncellemeler, iş ilanlarına dair bilgi verebilmek, reklam ve tanıtım

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Bu bilgiler haricinde, web/internet sitesini ziyaret sıklığınız ve ziyaret zamanlarınız gibi internet sitesindeki ziyaretçi hareketlerinize ilişkin veriler, kişisel bilgi içermeyecek şekilde anonim olarak, ziyaretçilerin hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi amacıyla toplanabilmekte olup, toplanan kişisel verileriniz ayrıca ODTÜ Teknokent bünyesinde yürütülen Ar-Ge projesinde anonim olarak kullanılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Siu Digital tarafından, yukarıda yer alan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere, iş ve çözüm ortakları, reklam ajansı, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları (SGK, Vergi Daireleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, MSB vb.), Adli ve İdari merciler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde mevzuatın izin verdiği hallerde Siu Digital tarafından destek, danışmanlık ve başkaca hizmet alınan ya da iş birliği yapılan veya proje/program/finansman ortağı olunan Şirketler ve özel hukuk tüzel kişileri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarıyla ve ilgisi kapsamında paylaşılacaktır.

3.KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLER

Bizlerle, aile üyeleriniz de dahil olmak üzere 3.kişilerin bilgilerini paylaşmanız halinde, bu kişilerin bilgilendirilmesi ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınması sizlerin sorumluluğunda olup bu kapsamda Siu Digital’a karşı herhangi bir talepte bulunulamayacak ve Siu Digital, 3.kişi veri ihlaline ilişkin bütün taleplerden ari tutulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA YÖNTEMİ, SÜRESİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamlarda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da ve sair mevzuatlarda yer alan süreler dikkate alınmak suretiyle saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde, söz konusu veriler Kanun’a uygun olacak şekilde silinmekte, anonimleştirilmekte veya imha edilmektedir.
Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrolleri ve önlemlerine tam uygunluk sağlanacak şekilde korunmaktadır.

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin olarak, [email protected] kep adresine, Şirketin irtibat kişisi olan Seçkin Azapcı’ya ait; [email protected] e-mail adresinden elektronik posta yoluyla ya da hangi hak/hakları kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı da içerecek şekildeki yazılı talebinizi, “Mustafa Kemal Mah. ODTÜ Teknokent Met Yerleşkesi CoZone Çankaya/Ankara” adresine kimliğinizi tespit edici belge/bilgi ile ya da Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.
Siu Digital’a iletilmiş olan başvurularınıza ilişkin yanıtlar, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç talebinizin Siu Digital’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvurunuzda;

• Ad, soyad
• Islak imza, mobil imza ve/veya güvenli elektronik imza
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
• Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Ayrıca, kimlik kopyanızı bizlerle paylaşmanız halinde; adınız, soyadınız ve adres bilgileriniz dışında kalan diğer tüm bilgilerinizin tarafınızca karalanmasını ve anılan kopya üzerine “bu bir kopyadır” ifadesinin açıkça yazılmasını rica ederiz.
Öte yandan, başvurunuzun herhangi bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan alınabileceğini hatırlatırız.
Ayrıntılı bilgiye, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en ve https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ulaşabilirsiniz

Siu Digital